Juliana Ajdini

Universiteti i Tiranes

Fakulteti i Shkencave Sociale

Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale

1.87
Keq
Mesatarja e vlerësimeve


Vlerëso Pedagogun
Lënda: Probleme sociale

Vlerësuar nga Sherife Morina.
Mars 25, 2022, 2:36 p.m.Vlerësimi: 1.87

# Indikatori Vlerësimi
1 Pedagogu e zhvillon mësimin në mënyrë interesante dhe të kuptueshme. Dakord
2 Pedagogu përdor materiale burimore që janë të përshtatshme për tu shfrytëzuar dhe më lehtësojnë të kuptuarit dhe përvetësimin e lëndës. Aspak Dakord
3 Mënyra se si pedagogu e trajton lëndën më ndihmon të shquaj qartë dobinë e saj në funksion të karrierës time pas diplomimit. Aspak Dakord
4 Pedagogu njeh dhe trajton risitë kryesore dhe sfidat konkrete që i përkasin realitetit në të cilin jetojmë. Pak Dakord
5 Pedagogu nuk shtjellon vetëm tekstin në auditor, por lëvron edhe përvojën e tij/saj kërkimore në fushën përkatëse. Neutral
6 Pedagogu përdor llojshmëri aktivitetesh (diskutim, punë në grup, demostrim, situata rasti, ushtrime, etj) gjatë mësimit në përputhje me situatën, interesat dhe përvojat e studentëve. Aspak Dakord
7 Pedagogu na motivon dhe vlerëson aftësitë krijuese të studentëve. Aspak Dakord
8 Pedagogu shpall dhe sqaron paraprakisht kriteret dhe mënyrën si do të vlerësohen arritjet e mia si student. Aspak Dakord
9 Pedagogu vlerëson për arritjet e mia bazuar në integrimin e vlerësimit gjatë vitit (detyra kursi, projekte, prezantime,etj.) me atë final (provimi final apo çdo formë tjetër finale e vlerësimit). Aspak Dakord
10 Pedagogu respekton kohën mësimore dhe e shfrytëzon atë në favor të përvetësimit të lëndës. Pak Dakord
11 Pedagogu përdor teknologjinë dixhitale për të nxitur të kuptuarin dhe përvetësimin e lëndës. Neutral
12 Pedagogu nuk ushtron diskriminim, presion, dhunë, keqtrajtim e dëm moral ndaj studentëve. Aspak Dakord
13 Pedagogu na përfshin në projekte shkencore në përputhje me profilin e kursit/lëndës. Aspak Dakord
14 Pedagogu është i gatshëm të komunikojë edhe jashtë auditorit me studentët në bazë të një kalendari të paracaktuar. Dakord
15 Pedagogu na nxit dhe motivon për të qenë qytetar aktiv, që dijen dhe aftësitë e përftuara t’i shfrytëzojmë për të përmirësuar realitetin. Pak Dakord


Përgjigja e pedagogut/pedagoges:

Jeni pedagogu? Replikoni këtu.
  • 1