Blerina Hamzallari

Universiteti i Tiranes

Fakulteti i Shkencave Sociale

Departamenti i Sociologjise

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


Vlerëso Pedagogun
Lënda: Sociologji e pergjithshme,sociologji familje,teori sociologjike

Vlerësuar nga Ornela Lleshi.
Jan. 22, 2022, 5:19 p.m.Vlerësimi: 5.0

# Indikatori Vlerësimi
1 Pedagogu e zhvillon mësimin në mënyrë interesante dhe të kuptueshme. Plotesisht Dakord
2 Pedagogu përdor materiale burimore që janë të përshtatshme për tu shfrytëzuar dhe më lehtësojnë të kuptuarit dhe përvetësimin e lëndës. Plotesisht Dakord
3 Mënyra se si pedagogu e trajton lëndën më ndihmon të shquaj qartë dobinë e saj në funksion të karrierës time pas diplomimit. Plotesisht Dakord
4 Pedagogu njeh dhe trajton risitë kryesore dhe sfidat konkrete që i përkasin realitetit në të cilin jetojmë. Plotesisht Dakord
5 Pedagogu nuk shtjellon vetëm tekstin në auditor, por lëvron edhe përvojën e tij/saj kërkimore në fushën përkatëse. Plotesisht Dakord
6 Pedagogu përdor llojshmëri aktivitetesh (diskutim, punë në grup, demostrim, situata rasti, ushtrime, etj) gjatë mësimit në përputhje me situatën, interesat dhe përvojat e studentëve. Plotesisht Dakord
7 Pedagogu na motivon dhe vlerëson aftësitë krijuese të studentëve. Plotesisht Dakord
8 Pedagogu shpall dhe sqaron paraprakisht kriteret dhe mënyrën si do të vlerësohen arritjet e mia si student. Plotesisht Dakord
9 Pedagogu vlerëson për arritjet e mia bazuar në integrimin e vlerësimit gjatë vitit (detyra kursi, projekte, prezantime,etj.) me atë final (provimi final apo çdo formë tjetër finale e vlerësimit). Plotesisht Dakord
10 Pedagogu respekton kohën mësimore dhe e shfrytëzon atë në favor të përvetësimit të lëndës. Plotesisht Dakord
11 Pedagogu përdor teknologjinë dixhitale për të nxitur të kuptuarin dhe përvetësimin e lëndës. Plotesisht Dakord
12 Pedagogu nuk ushtron diskriminim, presion, dhunë, keqtrajtim e dëm moral ndaj studentëve. Plotesisht Dakord
13 Pedagogu na përfshin në projekte shkencore në përputhje me profilin e kursit/lëndës. Plotesisht Dakord
14 Pedagogu është i gatshëm të komunikojë edhe jashtë auditorit me studentët në bazë të një kalendari të paracaktuar. Plotesisht Dakord
15 Pedagogu na nxit dhe motivon për të qenë qytetar aktiv, që dijen dhe aftësitë e përftuara t’i shfrytëzojmë për të përmirësuar realitetin. Plotesisht Dakord


Përgjigja e pedagogut/pedagoges:

Jeni pedagogu? Replikoni këtu.
  • 1