Universiteti Politeknik i Tiranës

Aldi Mucka

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


5.0
Ekstrem e vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Shperndarje Elektrike II


Vlerësimi: 5.0
Ekstrem e vështirë
Vështirësia: 5.0

Koherenca në transmetim dhe mirlidhja e njohurive teorike me ato praktike/aplikative karakterizon profesor Aldin si një ndër pedagoget më të aftë ne Fakultetin e Inxhinjerise Elektrie

Raporto Dec. 2, 2020, 9:45 p.m.
  • 1